InPost

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INPOST

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (dalej: Sklep) określa zakres i warunki zamawiania towarów i usług za pośrednictwem Sklepu, którego właścicielem jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS pod 0000255841, NIP 679-28-95-061, wysokość kapitału zakładowego 11 550 000 PLN, zwany dalej InPost lub Sprzedawcą.
 2. Sklep dostępny jest w Internecie pod adresami: http://invoucher.paczkomaty.pl oraz http://wykorzystajkupon.paczkomaty.pl (dalej: Strona internetowa Sklepu lub Serwis).
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki składania zamówień na towary (dalej: Produkty) za pośrednictwem Serwisu przez osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej: Klienci).
 4. Klientami mogą być wyłącznie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych.
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu dokonywanej poprzez zaznaczenie opcji (pola wyboru) „Akceptuję Regulamin” znajdującej się w Serwisie lub na innej stronie internetowej zawierającej odnośnik do Serwisu.
 6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do podjęcia rokowań.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia na Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu (dalej: Zamówienia) przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia (dalej: Formularz lub Formularz Zamówienia), zamieszczonego na Stronie internetowej Sklepu lub na innej stronie internetowej zawierającej odnośnik do Serwisu.
 2. Czas trwania sprzedaży poszczególnych Produktów za pośrednictwem Sklepu jest ograniczony i jest ustalany przez InPost indywidualnie dla każdej oferty. Po upływie ustalonego okresu złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji Zamówienia. Potwierdzenie rejestracji Zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty zakupu Produktu przez Klienta.
 4. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia Klient powinien założyć konto w Serwisie umożliwiające po zarejestrowaniu korzystanie z możliwości składania Zamówień w Sklepie, realizacji kuponów zakupionych u innych usługodawców (Groupon) na Produkty oferowane w Serwisie, dokonanie wyboru sposobu dostawy przesyłki oraz uiszczanie opłat na zakup Produktów (dalej: Konto). Aby założyć Konto Klient powinien:
  • uzupełnić w Formularzu wymagane dane (co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę, numer telefonu, e-mail, adres),
  • ustalić login oraz hasło,
  • wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków Regulaminu oraz na przetwarzanie przez InPost danych osobowych Klienta dla celów należytego wykonywania czynności związanych z realizacją Zamówienia. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez InPost podanych danych osobowych dla celów marketingowo-reklamowych.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować informacje podane w Formularzu. Klientowi nie wolno podawać się za inne osoby oraz przekazywać swoich danych dostępu tj. login i hasło do konta innym osobom.
 6. Uzupełniając odpowiednie pola na Stronie internetowej Sklepu, w tym na Formularzu, Klient dokonuje:
  • wyboru konkretnego Produktu (poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka),
  • wyboru opcji płatności,
  • określenia sposobu dokonania dostawy zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  • określenia miejsca dostawy Produktu (poprzez podanie adresu dostawy lub wybór lokalizacji konkretnego Paczkomatu),
  • deklaracji, co do woli otrzymania faktury oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia
 7. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez zaznaczenie na Formularzu opcji „wyślij”. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone przez Klienta w momencie pojawienia się na ekranie Formularza informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Jednocześnie, po poprawnym złożeniu Zamówienia, na podany przez Klienta adres mailowy Sklep automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację płatności dokonaną przez Klienta dane Zamówienia. Tą samą drogą wysyłane jest potwierdzenie wysyłki Zamówienia.
 8. Zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku zamieszczenia przez Klienta na Formularzu Zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 9. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 7 dniach roboczych zostaje anulowane i uznaje się za niebyłe.
 11. Realizacja Zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu okresu ważności oferty każdorazowo wskazanego przez InPost.

§ 3. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Cena podana przy Produktach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia oraz otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 3. Za zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  • za pobraniem,
  • przedpłata przelewem na numer rachunku bankowego wskazany podczas składania Zamówienia (tradycyjny przelew),
  • przedpłata w systemie DotPay.
 4. Cena Produktów prezentowanych w Sklepie nie obejmuje kosztów dostawy, które są opłacane na stronie dotyczącej płatności.
 5. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania Zamówienia.

§ 4. Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu Zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Produktów do wysyłki Klientowi. Ostateczny (wiążący) czas dostawy jest potwierdzany podczas kontaktu Sklepu z Klientem.
 2. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera pod wskazany adres lub do wskazanego przez Klienta Paczkomatu. Dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług przez tego operatora lub firmę, dostępnymi na jego stronie internetowej. Dostawa do Paczkomatu odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost sp. z o.o. przyjętym 5 października 2010 r., dostępnym na stronie http://www.paczkomaty.pl/dokumenty/Regulamin_swiadczenia_uslugi_Paczkomaty.pdf.
 3. Wysokość opłat za dostawę Produktów jest wyświetlana w Formularzu w procesie Zamawiania.
 4. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem pod adresem: sklepinternetowy@inpost.pl celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta od kuriera lub z Paczkomatu zgodnie z pkt 4.2, InPost wyśle na adres mailowy Klienta podany w Formularzu informację o miejscu i terminie, w którym Klient może odebrać przesyłkę oraz o możliwości jej ponownego wysłania na koszt Klienta.

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient indywidualny korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie mailowo na adres: sklepinternetowy@inpost.pl lub listownie na adres Sklep Internetowy InPost, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130
 2. Termin odstąpienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Klienta pouczenia w formie pisemnej oraz wypełnieniu przez InPost obowiązków informacyjnych określonych w Ustawie, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania Produktu. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie do InPost stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5.1niniejszego paragrafu, każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy, w stanie niezmienionym. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia. Zwrot ewentualnych uiszczonych przez Klienta należności nastąpi na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. Nie podlegają zwrotowi w tym trybie:
  • nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  • świadczenia, które ze względu na ich charakter nie mogą być zwrócone oraz Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu (w szczególności artykuły spożywcze).
 4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5.1, Klient powinien:
  • dostarczyć kompletną przesyłkę z zakupionym Produktem w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi akcesoriami dołączonymi do Produktu, na adres: Magazyn InPost, Europolis Park Poland Central- A3, 97-306 Grabica, Wola Bykowska 32.
  • przesłać wraz z Produktem oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów, w szczególności paragonu fiskalnego lub faktury VAT, dowodu wydania, karty gwarancyjnej itp.
 5. Zwrotu Produktu Klient może dokonać za pośrednictwem Paczkomatu, dowolnej firmy kurierskiej lub poczty.

§ 6. Gwarancja i reklamacje

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci Produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączanej każdorazowo do zamówionego Produktu.
 2. Klient przy odbiorze Produktu od kuriera lub z wybranego Paczkomatu zobowiązany jest sprawdzić stan Produktów oraz dokonać oceny czy podczas transportu Produktu nie powstały ewentualne uszkodzenia mechaniczne tych Produktów i/lub przesyłki.
 3. W przypadku posiadania przez Produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, jak również za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielania telefonicznych lub mailowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 1.1 Regulaminu lub e-mailem na adres: sklepinternetowy@inpost.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać opis wad Produktu zakupionego w sklepie oraz kserokopie lub skany dokumentów, o których mowa w pkt 5.4(2).
 6. W przypadku dyspozycji przesłania reklamowanego Produktu, Produkt należy przesłać w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo w transporcie. Wraz z produktem należy przesłać wszelkie akcesoria, które były do niego dołączone.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów, w szczególności paragonu fiskalnego lub faktury VAT, dowodu wydania, karty gwarancyjnej itp.).

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas uzupełniania Formularza (w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) są przetwarzane przez Sprzedawcę, wyłącznie w celu realizacji Zamówień i dostawy Produktów oraz, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta wyrażonej w Zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 3. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w procesie rejestracji w Sklepie jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. InPost zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów
 6. Do postanowień dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie nie uregulowanym w niniejszym paragrafie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności InPost znajdującej się na stronie: http://www.inpost.pl/pomoc/polityka-prywatnosci.html

§ 8. Siła wyższa

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja Zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§ 9. Własność intelektualna

 1. Własność intelektualna umieszczona na stronach Serwisu, włączając w to wszelkie znaki towarowe (firmowe) na niej użyte stanowią wyłączne prawo InPost. Kopiowanie, powielanie, sprzedaż, dystrybucja bądź modyfikacja umieszczonych materiałów, informacji i ofert w całości lub w częściach jest zabroniona bez pisemnej zgody InPost.

§ 10. Wymogi i zalecenia techniczne

 1. Dla korzystania przez Klienta z Serwisu niezbędne są:
  • Konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze,
  • Aktywne łącze internetowe,
  • Przeglądarka zasobów internetowych umożliwiająca wyświetlanie stron WWW.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2012 r. InPost zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia ewentualnych zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
Odbieraj wygodnie Poznaj paczkomaty
Lepiej niż kurier. 85% woli paczkomaty.